تورهای مذهبی

شاید بنای بقعه وبارگاه درزمان وفات ابوجعفر(ع) آن قدرمرسوم نبوده که امروز به آن توجه می‌شود ، امّا شواهد گواه این است که روز دفن این سیّد بزرگوار دریزد تا به امروز مردم چنان به این مکان مقدس ، عشق ورزیده اند که گویی مدفن وی دردلهای پاک و منّور مردم این سامان بوده است …

تورهای مذهبی ادامه »